Rozliczenie wyjazdu

Rozliczenie kosztów służbowego wyjazdu zagranicznego  należy zrobić w serwisie wniosków, który znajduje się na stronie: https://wnioski.dwz.agh.edu.pl

Przed złożeniem rozliczenia w serwisie wniosków prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami składania wniosków i rozliczeń.

W celu uniknięcia wielokrotnego obiegu dokumentów wprowadzamy procedurę wstępnej elektronicznej weryfikacji rozliczeń przed złożeniem ich w DWZ.

Skany kompletnych rozliczeń wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres wyjazdyzagraniczne@agh.edu.pl

W tytule maila należy zawrzeć informację: Rozliczenie oraz Wydział, tak aby dokument został bezpośrednio odebrany przez pracownika DWZ zajmującego się odpowiednim Wydziałem: www.dwz.agh.edu.pl/wyjazdy-pracownikow/zespol-dwz-pracownik/

Dokumenty, które należy przesłać w formie skanów:

 1. Wypełniony formularz  Rozliczenia kosztów dewizowych w jednym egzemplarzu wraz z wszystkimi załącznikami (nie później niż  14 dni od zakończenia wyjazdu służbowego)

2. Egzemplarz WNIOSKU NA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ POZA GRANICĘ KRAJU otrzymany przy odbiorze dewiz w banku

3. Wypełniony i potwierdzony przez Dziekana formularz Polecenia Wyjazdu Służbowego (druk delegacji) wraz z załącznikami:

  • bilet elektroniczny lub plan podróży oraz karty pokładowe lub adnotacja o tym, że karty pokładowe były tylko w formie elektronicznej - przy podróży samolotem
  • bilety kolejowe - przy podróży pociągiem
  • bilety autobusowe - przy podróży autobusem/autokarem
  • ewidencja przebiegu kilometrów w przypadku podróży samochodem
  • bilety, faktury gotówkowe w PLN
  • wszystkie oryginały rachunków/faktur dewizowych wystawione na AGH (zgodnie z komunikatem Kwestora AGH nr 33/04 z dnia 04.11.2004 r.). W sytuacji, gdy rachunek/faktura nie jest wystawiony na AGH należy wystąpić pisemnie o zgodę do Prorektora ds. Współpracy na rozliczenie poniesionych kosztów.
  • wydruk z informacją co w ramach poniesionej opłaty konferencyjnej, hotelowej lub podobnej było zapewnione
  • oświadczenie o wyżywieniu do delegacji zagranicznej (zgodnie z komunikatem Kwestora AGH nr 7/15 z dnia 19.03.2015).
  • Formularz Rozliczenia kosztów podróży w celu realizacji zadań statutowych dla AGH zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 56/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie    zasad realizacji w czasie podróży zadań statutowych dla AGH przez osoby niebędące pracownikami Uczelni (studenci, doktoranci, emeryci, osoby obce)
  • kserokopię faktury za bilet lotniczy

Pracownicy AGH koszty podróży rozliczają na druku Polecenia Wyjazdu Służbowego (druk delegacji) natomiast  doktoranci, studenci, emeryci i osoby niezatrudnione w AGH koszty podróży rozliczają w serwisie wniosków na dwustronnym formularzu   Rozliczenia wyjazdu zagranicznego.

Po akceptacji mailowej przesłanych skanów przez pracownika DWZ dokumenty umieszczone w papierowej kopercie z danymi adresata oraz dopiskiem: DWZ pok. 109 b, opatrzonej pieczątką Wydziału lub nazwą Wydziału należy złożyć w punkcie składania i odbioru dokumentów na portierni pawilonu C-1, skrytka DWZ.