Procedura przyjmowania stypendystów zagranicznych

1) Zagraniczne NCO kieruje do Kordynatora-Partnera aplikacje kandydatów poprzez przesłanie elektronicznej wersji aplikacji oraz zatwierdzenie jej w systemie CEEPUS III.

2) Koordynator-Partner otrzymuje informację o nadesłaniu nowej aplikacji w systemie CEEPUS III, informacja ta kierowana jest bezpośrednio na adres e- mailowy.

3) Koordynator–Partner na uczelni uzgadnia terminy przyjazdu cudzoziemca na uczelnię w porozumieniu z nim samym lub z jego uczelnianym Koordynatorem–Partnerem. Ustala merytoryczne aspekty wizyty: plany zajęć, wykładów, zakwaterowanie, wypłatę stypendium itp.

4) Koordynator-Partner zatwierdza elektroniczną aplikację w systemie CEEPUS III. Elektroniczne zatwierdzenie aplikacji stanowi podstawę do potwierdzenia przydzielenia cudzoziemcowi stypendium przez NCO–PL a jednocześnie zabezpiecza sprawy związane z zakwaterowaniem i wypłaceniem stypendium na uczelni przyjmującej.

5) Po zarejestrowaniu NCO-PL przesyła aplikację do Rektora uczelni. W piśmie przewodnim (skierowaniu) wskazany jest Koordynator–Partner projektu, którego dotyczy aplikacja.

6) Na podstawie elektronicznej akceptacji aplikanta autoryzowanej przez Koordynatora  – Partnera w systemie CEEPUS III Polskie Biuro CEEPUS przyznaje stypendium i powiadamia o tym aplikanta przesyłając mu niezbędne dokumenty (na tej samej zasadzie jak zagraniczne NCO). Aplikacja zostaje zatwierdzona w systemie CEEPUS III a informacja o nadanym stypendium przesyłana jest automatycznie do zainteresowanych.

7) Po otrzymaniu informacji cudzoziemiec elektronicznie akceptuje swoje stypendium.

8) Zgodnie z terminem cudzoziemiec przyjeżdża na stypendium do Polski, zgłasza się do Koordynatora-Partnera lub innej osoby wskazanej przez niego tzw. „housing contact”.

9) Odpowiednia jednostka uczelni kwateruje cudzoziemca i wypłaca mu stypendium.

10) Stypendysta realizuje uprzednio uzgodniony program w ramach projektu.

11) Stypendysta po zakończonym stażu generuje u Koordynatora-Partnera „Letter of Confirmation”, kopia pozostaje na uczelni przyjmującej.

12) Stypendysta rozlicza się z wymaganych dokumentów ze swoim NCO (kopia „Letter of Confirmation” oraz „Teacher – Student Report”).

13) Po odbytym stypendium uczelnia obciąża Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej kosztami wypłaconego stypendium.

http://buwiwm.edu.pl/informacje-ogolne/