08.04.2020

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ OFERUJE POMOC FINANSOWĄ STYPENDYSTOM PROGRAMÓW AGENCJI, KTÓRZY Z POWODU PANDEMII COVID-19 ZNALEŹLI SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, W POSTACI ZAPOMOGI


O jednorazową zapomogę mogą ubiegać się:

  • uczestnicy kursów przygotowawczych,
  • studenci,
  • doktoranci, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020

spełniający łącznie następujące warunki:

a) są stypendystami jednego z programów stypendialnych NAWA:

  • dla Polonii im. gen. Władysława Andersa,
  • im. Stefana Banacha,
  • im. Ignacego Łukasiewicza,
  • Polonista,
  • wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta
  • przyjazdowa,
  • indywidualnych stypendiów,

b) przysługuje im prawo pobierania stypendium Dyrektora NAWA w
semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020,

c) W CHWILI SKŁADANIA WNIOSKU O ZAPOMOGĘ PRZEBYWAJĄ NA TERENIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wysokość jednorazowej zapomogi wynosi 500 zł.

Wnioski o zapomogę należy złożyć w terminie do 30 KWIETNIA 2020 wraz z uzasadnieniem.

FORMULARZ WNIOSKU DOSTĘPNY JEST W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM NAWA:
HTTPS://PROGRAMS.NAWA.GOV.PL/LOGIN W SEKCJI „STUDENCI”. ZŁOŻENIE WNIOSKU PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻLIWE.

Stypendyści NAWA, którzy mają już konto w systemie proszeni są o złożenie wniosku z tego samego konta.
Pozostałe osoby, korzystające z systemu teleinformatycznego po raz
pierwszy muszą dołączyć skan paszportu.

Wypłata zapomogi będzie dokonywana przelewem na indywidualny rachunek
bankowy stypendysty.

Więcej informacji na stronach:https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wsparcie-dla-zagranicznych-studentow-stypendystow-nawa

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wsparcie-dla-zagranicznych-studentow-stypendystow-nawa

https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/support-for-foreign-students-nawascholarship-holders