23.06.2021

Aktualne zalecenia i dokumenty dotyczące ograniczeń podróży zagranicznych w czasie pandemii COVID-19


Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną dynamicznym narastaniem liczby zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Źródło : strona msz.gov.pl

I. Informacje ze strony gov.pl i GIS - informacje ogólne:

Aktualne zasady i ograniczenia podróżowania: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.strazgraniczna.pl/

Szczegółowe informacje nt. sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie MSZ w zakładce Informacje dla podróżujących.

Zasady dotyczące wjazdu Polaków do krajów ościennych:

Czechy  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy

Niemcy https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

Słowacja  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowacja


a. RUCH LOTNICZY

Ważne! Obecnie nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym

 

b. MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

Wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, z przekraczaniem granicy Polski.

Obowiązuje do 25 czerwca 2021

 

c. GRANICE POLSKI

Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

 Na stronie Straży Granicznej można sprawdzić, kto może wjechać do Polski  

 Ważne! Obecnie nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym.

 Obowiązuje do 25 czerwca 2021

 

d. KWARANTANNA

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • przekraczają granicę RP ze strefy Schengen,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.
 • Test zwalniający z kwarantanny można także wykonać po przylocie na terenie lotniska, przed odprawą graniczną.

Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Pamiętaj! Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Na stronie Straży Granicznej można sprawdzić, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP. https://www.strazgraniczna.pl/

Na czym polega?

Obowiązujące zasady dotyczą:

 • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
 • izolacji (odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na SARS-CoV-2, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby, potwierdzone wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni).

Izolacja:

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

Zakończenie izolacji następuje:

1. po 24 godzinach bez gorączki bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 10 dniach od dnia wystąpienia objawów - w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi:

 • w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji,
 • w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania;

2. po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.


Kwarantanna:

Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.  

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny. Obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się również do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Uwaga! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Od 28 listopada zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.

Szczegóły dotyczące zasad kwarantanny i izolacji dostępne są w rozporządzeniu.

Obowiązuje do 25 czerwca 2021

 

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został ogłoszony od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.)

II. Komisja Europejska

15 czerwca 2020r KE uruchomiła stronę Re-open EU:

https://reopen.europa.eu/en

na której mogą Państwo sprawdzić możliwość podróżowania do krajów EU
w okresie pandemii. Zachęcamy do korzystania.

III. Informacje Straży Granicznej, granica.gov.pl

Na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DLA CUDZOZIEMCÓW - COVID-19 / Koronawirus:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy

IV. Ubezpieczenie z AGH

Informujemy o podpisaniu  ANEKSU nr 1 DO UMOWY GENERALNEJ DO-ou.262-31-4/18, którym strony zgodnie postanowiły wprowadzić zmiany do Umowy Generalnej polegające na objęciu zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia i świadczeń assistance będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym zachorowania na COVID-19.

Podpisano również Aneks nr 1 do Polisy Compensa Voyage typ 19031 nr 000002771. Aneksem rozszerza się zakres ubezpieczeniowej ochrony  w ramach ubezpieczenia Kosztów Leczenia w Zagranicznych Podróżach Służbowych o koszty związane z leczeniem choroby SARS-CoV-2:

a.       do wysokości  50 000 EURO dla KL powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii

b.       do wysokości  50 000 EURO dla pozostałych krajów Świata

Z tytułu w/w rozszerzenia stawka za ubezpieczenie ulega zmianie i od 1 listopada 2020 r  wynosi:

 • Obszar USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Japonia  - 3,10 zł
 • Obszar Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego  - 1,90 zł
 • Pozostałe kraje Świata  - 2,10 zł
 • Osoby w wieku powyżej 70 lat  - 2,50 zł

 

Obowiązujące dokumenty/przepisy:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000095701.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 19 października2020r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 19 października 2020 roku

https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/covid/ZARZADZENIE_Nr_732020_Rektora_AGH_z_dnia_19_pazdziernika_2020_r._w_sprawie_stanu_dzialalnosci_Uczelni_od_19_pazdziernika_2020_roku.pdf