T.I.M.E.

Program T.I.M.E.

T.I.M.E. Top Industrial Managers for Europe jest  programem dwu-kulturowego kształcenia zakończonego podwójnym dyplomem, którego cele i założenia zostały sformułowane w 1989 roku przez 16 uczelni europejskich z 9 krajów, oraz stowarzyszeniem zarejestrowanym  w 1998 na wniosek 29 uczelni europejskich z 12 krajów w celu skutecznej realizacji programu TIME.

Aktualnie Stowarzyszenie T.I.M.E. (www.time-association.org) grupuje 54 uczelnie inżynierskie z 19 krajów (w tym Akademię Górniczo-Hutniczą, jedną z dwóch polskich uczelni) oraz trzy uczelnie pozaeuropejskie (Australia, Brazylia i Chiny).

Akademia Górniczo-Hutnicza została przyjęta do stowarzyszenia T.I.M.E. w dniu 14 października 2009 roku.

Obecnie AGH współpracuje z 4 Uczelniami w ramach programu T.I.M.E.

  • École Centrale de Lille
  • École Centrale de Lyon
  • École Centrale Marseille
  • École Centrale de Nantes

Cele programu T.I.M.E.

Podstawowym celem programu jest dwu-kulturowe kształcenie w ramach bilateralnej współpracy uczelni stowarzyszonych, prowadzące do podwójnego dyplomu. Dłuższy pobyt na uczelni partnerskiej (2 lata) oraz studiowanie w języku partnera ma zapewnić lepsze poznanie kultury i zwyczajów danego kraju. Zakłada się, że w przypadku pozytywnych doznań, dyplomant obcokrajowiec będzie aktywnym ambasadorem kraju partnerskiego w swoim kraju i poza nim.

Ogólne zasady programu

Dzięki wzajemnemu zaufaniu i uzgodnionym programom studenci, realizując część programu studiów w uczelni partnerskiej, uzyskują podwójny dyplom: uczelni macierzystej i uczelni partnerskiej.

Program zakłada wydłużenie standardowych studiów o 1 rok (4 lata w uczelni macierzystej i 2 w uczelni partnerskiej), studiowanie w języku partnera oraz traktowanie studentów obcokrajowców na równi ze studentami własnymi.

Kto może wziąć udział w programie T.I.M.E.?

Studenci kierunków inżynieryjnych kończący I stopień studiów lub rozpoczynający kształcenie w ramach studiów II stopnia w Uczelni będącej członkiem Stowarzyszenia T.I.M.E. mają możliwość wzięcia udziału w programie oraz uzyskania dwóch dyplomów, Uczelni macierzystej oraz Uczelni partnerskiej.

Zainteresowani programem studenci są zobowiązani odbyć część studiów w Uczelni goszczącej, będącej członkiem Stowarzyszenia T.I.M.E., która zawarła umowę o wzajemnej współpracy z AGH. Wykaz uczelni znajduje się w DWZ.

Co stanowi o atrakcyjności programu T.I.M.E.?

Główne atuty programu T.I.M.E. wynikają z założonych celów, wypracowanych  i sprawdzonych zasad postępowania oraz osiągniętych dotychczas wyników. Jak dotychczas, jako jedyny w Europie, pozwala stosunkowo niedużym kosztem czasowym (przedłużenie studiowania o 1 rok) poznać dogłębniej kulturę i zwyczaje innego kraju, wartość jego systemu edukacyjnego. A wszystko to jest uwieńczone dwoma dyplomami zwiększającymi szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy.