Podstawowe informacje na rok ak. 2020/2021

PROGRAM EDUKACJA
na rok akademicki 2020/2021

Podstawowe informacje na temat działania „mobilność studentów i pracowników uczelni” w ramach „programu edukacja” 2020/2021

DOT. STUDENTÓW:

1. Ramy czasowe projektu: od 1 lipca 2020 do 30 września 2021

2. Partnerzy projektu: Islandia, Norwegia, Liechtenstein

3. Kryteria brane pod uwagę podczas kwalifikacji na wydziale macierzystym, m.in.:

  • Wyniki nauczania – średnia ocen z całego toku nauczania min. 3,8
  • Znajomość języka obcego na poziomie min. B2, w którym będą prowadzone zajęcia (potwierdzona certyfikatem)

4. Wysokość przewidzianych stypendiów:

  • Studenci polscy – 1200 €
  • Studenci z Państw Darczyńców – 1000 €
  • Dodatkowo – 275 € / 360 € ryczałt na koszty podróży, wg kalkulatora odległości (pokrycie kosztów związanych z podróżami uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji mobilności)

5. Mobilność studentów może odbywać się tylko w ramach dwustronnie podpisanych umów bilateralnych (lista umów)

6. Studenci mogą wyjechać na:

  • studia od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim
  • praktyki od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim

w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka) i liczby okresów mobilności.

7. Wcześniejszy udział w wymianie w ramach Programu Erasmus+ lub FSS zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o dofinansowanie w ramach tego samego cyklu studiów.

Przykład: jeśli w ramach Programu Erasmus+ lub FSS student otrzymał w przeszłości stypendium na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium na studiach magisterskich, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać dofinansowanie na wymianę w ramach Programu Erasmus+ lub Programu Edukacja na łączny okres do 12 miesięcy.

8. Rekrutacja odbywa się u Koordynatorów Umów/Wydziale Macierzystym studenta.

9. NIE jest możliwe finansowanie wyjazdu z dwóch źródeł tzw. podwójne finansowanie, np.: Erasmus+.

 

PROGRAM EDUKACJA KROK PO KROKU

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta informacyjna kandydata do celów rekrutacji:

Wymagany podpis kandydata, Koordynatora Umowy oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału

Uwaga! Wobec powszechnie znanej sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19 w ankiecie rekrutacyjnej wskazany jest podpis kandydata. Natomiast na obecnym etapie podpis/akceptacja Dziekana/Prodziekana Wydziału nie jest wymagany. Tak wypełnioną ankietę informacyjną student/pracownik przesyła mailowo na adres Koordynatora danej Umowy.

2. Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd:

Wymagany podpis Koordynatora Wydziału oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału.

Osoby zakwalifikowane na Wydziale (na podstawie listy osób zakwalifikowanych) proszone są o dostarczenie do DWZ ankiet i listy rekrutacyjnej w terminie do 30 maja 2020r.

3. Niezbędnym warunkiem realizacji wymian po pomyślnie zakończonym procesie kwalifikacji, jest podpisanie umowy z każdym zaakceptowanym uczestnikiem indywidualnym oraz uzgodnienie programu wymiany, który powinien stanowić załącznik do umowy i być opisany w jednym z poniższych dokumentów:

  • „Porozumienie o programie studiów” (studenci, wyjazd na okres studiów),
  • „Porozumienie o programie praktyki” (studenci, wyjazd na praktyki)