Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

EDYCJA PROGRAMU Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy na rok akademicki 2015/2016

Ramy czasowe projektu - od 1 lipca 2015 do 30 września 2016

Mobilność studentów odbywać się może tylko w ramach dwustronnie podpisanych umów bilateralnych.

Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu FSS otrzymuje dofinansowanie kosztów utrzymania oraz dodatkowo dofinansowanie na koszty podróży i ubezpieczenia.

Mobilność studentów obejmuje następujące kategorie działań:

  • Wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów od 3 do 12 miesięcy
  • Wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 3 do 12 miesięcy

Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie zagranicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy (w sumie w ramach FSS i Erasmus+) w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące).

FSS KROK PO KROKU

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Ankieta Informacyjna kandydata do celów rekrutacji:

Wymagany podpis kandydata, osoby kontaktowej do umowy/ koordynatora oraz Dziekana/Prodziekana wydziału.

2. Lista Osób Zakwalifikowanych

Wymagany podpis osoby kontaktowej do umowy/ koordynatora oraz Dziekana/Prodziekana wydziału.

3. Learning agreement lub Training Agreement

Dokument ustalony w porozumieniu z uczelnią partnerską oraz Dziekanem wydziału macierzystego, przedstawiający realizowany program podczas pobytu w kraju Państw-Darczyńców.

Wymagany podpis kandydata, koordynatora umowy, Dziekana/ Prodziekana wydziału oraz podpis koordynatora uczelni przyjmującej.

4. Wniosek na Wyjazd za Granicę   https://wnioski.dwz.agh.edu.pl

Wymagany podpis kandydata, koordynatora umowy, Dziekana/ Prodziekana wydziału oraz pieczątka wydziału.

5. Ankieta Ewaluacyjna EX-ANTE

6. Dane bankowe:

Nazwa, adres i numer banku (SWIFT kod banku), numer konta osobistego studenta (należy podawać wyłącznie numery w standardzie IBAN), konto złotówkowe.

7. Dane dotyczące ubezpieczenia NNW i OC

 

FORMALNOŚCI PO POWROCIE/ WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zaświadczenie potwierdzające czas pobytu i zrealizowany program (liczba punktów ETCS) wystawione przez uczelnię partnerską.

2. Transcript of Records - informacja o uzyskanych wynikach ew. modyfikacje w Learning Agreement.

3. Ankieta Ewaluacyjna EX-POST

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do DWZ w terminie do 14 dni od wygaśnięcia umowy w celu dokonania rozliczenia finansowego środków otrzymanych na wyjazd.

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Operatora Programu:

www.fss.org.pl/mobility