Informacje dotyczące ubezpieczenia

 

W związku z faktem, że na obecnym etapie rozwoju pandemii koronawirusa żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ryzyka zakażenia się nim, a w niektórych regionach świata sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Aktualne zasady i ograniczenia podróżowania: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Zgodnie z  ZARZĄDZENIEM Nr 32/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku ,

W okresie objętym zarządzeniem obowiązuje zakaz wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów na obszarze kraju i poza granice Polski, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził właściwy prorektor.

Komunikat Kanclerza Nr 8 / Komunikat DWZ z dnia 09.03.2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z OWU, Compensa pokrywa koszty pierwszej wizyty lekarskiej związanej z każdym zachorowaniem, do którego doszło w czasie podróży zagranicznej. Dotyczy to również podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 potocznie zwanym „koronawirusem”. W przypadku potwierdzenia podejrzeń lekarz będzie postępował zgodnie z zaleceniami służb medycznych danego kraju. W przypadkach sytuacji nadzwyczajnych,  jak epidemia, Compensa nie ma wpływu na działania służb publicznych a organizacja jakichkolwiek działań jest ograniczona do minimum.

Zgodnie z par. 13 ust 2 pkt. 5 Compensa nie pokrywa kosztów leczenia związanych z koronawirusem, jeżeli przed podróżą zostało ogłoszone ostrzeżenie o epidemii. Wyjątek stanowi pierwsza wizyta lekarska.

 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego
KC-zp.272-460-4/18 wybrano firmę:          

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group", z siedzibą przy  al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa.

II Oddział w Krakowie

31-261 Kraków, ul.Rusznikarska-Deptak 2

Okres trwania umowy:  od 01.12.2018 do 30.11.2021

Warunki korzystania z usług:

Osoba wyjeżdżająca w podróż służbową za granicę: pracownik, doktorant, student, stypendysta, członek zespołu artystycznego, członek amatorskiego zespołu sportowego oraz osoba za którą Uczelnia podczas wyjazdu ponosi odpowiedzialność, wprowadza na Wniosku Wyjazdowym kwotę ubezpieczenia, która jest iloczynem dni podróży służbowej i składki za  1 osobodzień. Kartę ubezpieczeniową osoba wyjeżdżająca  odbiera w Dziale Współpracy z Zagranicą pok. 109 (paw. C-1).

Dane Kontaktowe: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Adres biura : 31-261 Kraków, ul.Rusznikarska-Deptak 2

Biuro czynne od poniedziałku do piątku: w godz. 9-16.

Centrum Alarmowe: tel. +48 22 295 82 01, infolinia Compensy: 0801 120 000 

Osobami odpowiedzialnymi za obsługę spraw ubezpieczeniowych Uczelni są:

Willis Towers Watson Oddział w Krakowie ul. Kielecka 1, tel. nr : 12 292 07 28 (29), Fax : 12 421 86 19. Adres strony: willistowerswatson.pl  

 

Składka ubezpieczeniowa za jeden osobodzień wynosi:

·         Dla obszaru Europy i krajów Morza Śródziemnego  - 1,50 PLN

·         Dla obszaru USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii – 2,50 PLN

·         Dla pozostałych krajów świata - 1,70 PLN

·         Dla osoby powyżej 70. roku życia  - 2,00 PLN

 

Wprowadzamy nowy sposób odbioru kart ubezpieczeniowych w trybie on-line: POBIERZ TUTAJ

Suma ubezpieczenia na osobę:

1.      Ubezpieczenie kosztów leczenia

Koszty leczenia na terytorium: USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii

100.000 EURO*

Koszty leczenia pozostałej kraje

60.000 EURO*

w tym

 
 • badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne
 • dojazd lekarza, jeśli stan zdrowia tego wymaga
 • pobyt w placówce służby zdrowia
 • leczenie nagłych dolegliwości stomatologicznych (do 250 Euro)
 

Koszty transportu i repatriacji

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Koszty ratownictwa

15 000 EURO*

Koszty pobytu osoby towarzyszącej

7 000, 00 zł

2.      Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Całkowity trwały uszczerbek na zdrowiu

10 000, 00 zł

Częściowy uszczerbek na zdrowiu

Określony % sumy ubezpieczenia

Świadczenie w przypadku śmierci

100% sumy ubezpieczenia

3.      Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Utrata, zniszczenie bagażu

5 000, 00 zł

4.      Usługa assistance

Organizacja transportu poszkodowanego do kraju

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Gwarancja pokrycia kosztów leczenia

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

*Kurs waluty w PLN w stosunku do EUR przelicza się według aktualnego kursu NBP z dnia ewentualnego zdarzenia.

 

Ubezpieczenie obejmuje pracowników, studentów, stypendystów, doktorantów, członków zespołów artystycznych, członków amatorskich zespołów sportowych  oraz osoby, za które Uczelnia podczas wyjazdu ponosi odpowiedzialność.

Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium wszystkich państw świata zawsze z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

Ogólne zasady realizacji zamówień określa Umowa Generalna DO-ou.262-31-4/18.

Szczegółowe  WARUNKI UBEZPIECZENIA określone są w SIWZ (załącznik nr 4 do Umowy Generalnej)

Dostępne są również ogólne warunki ubezpieczenia COMPENSA VOYAGE.

1. Natychmiastowa pomoc w razie wypadku  (nagłego zachorowania)

Jeżeli podczas pobytu za granicą będą Państwo zmuszeni skorzystać z pomocy lekarskiej lub poddać się hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem należy skontaktować się z Centrum Alarmowym - czynnym całą dobę – pod numerem telefonu: + 48 22 295 82 01 i podać koordynatorowi: imię          i nazwisko, numer polisy ubezpieczeniowej, kontaktowy numer telefonu i opowiedzieć, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim. Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Jeżeli chcesz zgłosić szkodę dotyczącą następstw nieszczęśliwych wypadków lub utraty bagażu zadźwoń pod numer +48 22 501 61 00 lub 801 120 000.

Numer telefonu alarmowego i nr polisy ubezpieczeniowej znajduje się na karcie Compensa Voyage, którą każda osoba wyjeżdżająca za granicę otrzyma w DWZ AGH na podstawie zatwierdzonego wniosku wyjazdowego.

2. Jak działa pomoc assistance?

Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
 • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
 •  koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
 •  kontakt z najbliższymi krewnymi  poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
 • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

 

3. Obowiązki ubezpieczonego w przypadku szkody:

Dostarczyć Ubezpieczycielowi:

·         niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia objętego ochroną zawiadomić Centrum Alarmowe Compensy o zdarzeniu,

·         podać informacje potrzebne do udzielenia pomocy, a w szczególności: imię i nazwisko, PESEL, opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy oraz dodatkowe informacje, o które prosi operator Centrum Alarmowego Compensy, a także dane dotyczące miejsca pobytu umożliwiające skontaktowanie się z Ubezpieczonym,

·         na wniosek COMPENSY przedłożyć dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz fakt poniesienia z tego tytułu wydatków w postaci oryginałów rachunków,

·         starać się o złagodzenie skutków zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową poddając się opiece lekarskiej oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza,

·         udostępnić posiadaną dokumentację lekarską oraz współpracować z COMPENSĄ i Centrum Alarmowym Compensy w toku postępowania likwidacyjnego udzielając niezbędnych informacji i pełnomocnictw,

·         zwolnić lekarzy, u których się leczył, placówki służby zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie niezbędnym, w celu ustalenia prawa ubezpieczonego do świadczenia, oraz wyrazić zgodę na udostępnienie COMPENSIE dokumentacji z przebiegu leczenia,

·         na zlecenie COMPENSY poddać się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia;

 

 4. Obowiązki ubezpieczonego w wypadku utraty lub kradzieży bagażu:

·         użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

·         zawiadomić niezwłocznie, nie dalej niż w ciągu 3 dni od daty powstania zdarzenia, miejscowy organ policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem albo rabunku i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,

·         jeżeli kradzieży z włamaniem dokonano, gdy bagaż podróżny znajdował się pod opieką Ubezpieczonego w czasie jazdy środkami komunikacji zorganizowanej albo w miejscu zakwaterowania, zdarzenie należy zgłosić przewoźnikowi bądź administracji miejsca zakwaterowania oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,

·         zawiadomić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego, COMPENSĘ o zaistnieniu szkody, przedstawiając jednocześnie wykaz utraconych albo zniszczonych przedmiotów z podaniem ich ilości oraz wartości, a także przedłożyć w terminie 14 dni od powiadomienia COMPENSY potwierdzenia, o których mowa powyżej,

·         w przypadku szkód związanych ze sprzętem elektronicznym albo sportowym – przedstawić oryginały dowodów zakupu tych przedmiotów albo inne dowody potwierdzające fakt ich nabycia,.

5. Niektóre zdarzenia nie podlegające ochronie:

 • powikłania występujące po 32 tygodniu ciąży,
 • poród, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży,
 • usunięcie ciąży, chyba że zabieg został wykonany ze względu na ratowanie życia lub zdrowia,
 • zaburzenia psychiczne,
 • operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne,
 • naprawa lub zakup protez oraz środków ochrony,
 • kradzież bagażu podróżnego, jeżeli nie ma śladów włamania lub pokonania zabezpieczeń albo nie jest wynikiem rozboju (sprawca użył siły lub groził użyciem siły).

Osobą koordynującą w AGH realizację umowy jest pani Anna Serwińska-Olszamowska, Dział Współpracy z Zagranicą, do której można zgłaszać uwagi i sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy a także zwracać się o pomoc w zakresie kontaktu z Ubezpieczycielem.

Dane kontaktowe: e-mail: aso@agh.edu.pl  lub telefonicznie pod nr: 12 617 48 98, 12 617 32 57.

UWAGA

Usługa ubezpieczenia musi pozostawać w zgodzie z  Międzynarodowymi sankcjami gospodarczymi  i handlowymi.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w załączniku INFORMACJA O SANKCJACH.