Tryb składania wniosku na podróż służbową poza granicę kraju

Internetowy system wniosków na podróż służbową poza granice kraju znajduje się na stronie: https://wnioski.dwz.agh.edu.pl

1. Wypełniony „WNIOSEK NA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ POZA GRANICĘ KRAJU”, podpisany przez Dziekana lub Dyrektora jednostki pozawydziałowej powinien być dostarczony w 4 egzemplarzach do Działu Współpracy z Zagranicą AGH, najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem wyjazdu.

2. Wniosek przed dostarczeniem do DWZ powinien być potwierdzony w Centrum Obsługi Projektów AGH (pawilon C-2 pok.105) lub Centrum Transferu Technologii AGH (H-A2, III p. pok.7) w zależności od źródła finansowania wyjazdu.

3. Wnioski finansowane z kosztów wydziałowych lub dydaktycznych należy złożyć bezpośrednio w DWZ.

Uwaga:  Studenci wyjeżdżający za granicę wypełniają wniosek jak dla pracowników poza wyjazdem w ramach programu Erasmus+.

4. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć :

  • w przypadku wyjazdu na staże, konsultacje, szkolenia – kserokopię zaproszenia lub posiadaną korespondencję z ustalonym terminem i celem wyjazdu,
  • w przypadku wyjazdu na konferencję – potwierdzenie przyjęcia referatu, posteru oraz dokumenty, z których wynika wysokość opłaty konferencyjnej.                                                                  

5. Doktoranci, studenci, emeryci oraz osoby niezatrudnione w AGH oprócz ww. dokumentów są zobowiązani dołączyć do wniosku:

  • Kopię umowy cywilno-prawnej jeśli wyjazd jest finansowany z projektów naukowo-badawczych

oraz

W przypadku gdy wyjazd jest finansowany przez inną niż AGH jednostkę (np.: organizatora konferencji , stronę zapraszającą) należy taką informację zamieścić we wniosku.

To samo dotyczy ubezpieczenia; jeżeli osoba delegowana jest ubezpieczona na własny koszt lub przez inną jednostkę, należy również wpisać taką informację.

6. Płatność dokonana przez Dział Finansowy w formie bezgotówkowej (przelew) tytułem opłaty konferencyjnej lub hotelowej powinna być również odnotowana we wniosku z zaznaczeniem formy płatności – przelew AGH.

7. Gdy podróż służbowa przebiega przez kilka państw (tranzyt) delegowanemu przysługują diety pobytowe, w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa. Natomiast wysokość opłaty za noclegi należy obliczać w walucie i według limitu obowiązującego dla kraju, w którym nocleg będzie miał miejsce.

8. W sytuacji, gdy wyjazd służbowy jest finansowany z dwóch źródeł, do Wniosku należy dołączyć pisemną zgodę Prorektora ds. Nauki (wcześniej trzeba uzyskać odpowiednią adnotację w Centrum Obsługi Projektów, pawilon C-2 pok. nr 105). 

9. Gdy opłata za noclegi lub opłata za uczestnictwo podane są w innej walucie niż przewidują to przepisy (Załącznik do Rozporządzenia MPiPS z dnia 29 stycznia  2013 r.), należy do Wniosku dołączyć pisemną informację.

10. W przypadku, gdy pracownik zadeklarował odbiór dewiz w banku - przed udaniem się do banku powinien zgłosić się do Działu Finansowego (paw. C-2, pok. nr 10) w celu odebrania Wniosków.

11. Warunkiem realizacji wniosku jest rozliczenie się delegowanej osoby z poprzedniego wyjazdu.

12. Zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. osoba delegowana powinna rozliczyć całkowity koszt delegacji w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży.

 

 

W razie problemów technicznych przy korzystaniu z systemu proszę zwracać się drogą mailową bezpośrednio do Administratora serwera: wumarex*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl