Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

EDYCJA PROGRAMU Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy na rok akademicki 2015/2016

Ramy czasowe projektu - od 1 lipca 2015 do 30 września 2016

Mobilność pracowników odbywać się może tylko w ramach dwustronnie podpisanych umów bilateralnych.

Pracownik wyjeżdżający w ramach programu FSS otrzymuje dofinansowanie kosztów utrzymania oraz dodatkowo dofinansowanie na koszty podróży i ubezpieczenia.

Mobilność pracowników obejmuje następujące kategorie działań:

  • Wyjazdy polskich pracowników do uczelni partnerskich i przyjazdy pracowników
    z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na okres od
    1 dnia do 6 tygodni (podczas jednego tygodnia pobytu należy przeprowadzić min. 8 godzin zajęć)
  • Wyjazdy polskich pracowników do uczelni partnerskich i przyjazdy pracowników z Państw-Darczyńców do Polski na okres od 1 dnia do 6 tygodni w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach , warsztatach i konferencjach.

 

FSS KROK PO KROKU

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Lista Osób Zakwalifikowanych

Wymagany podpis osoby kontaktowej do umowy/ koordynatora oraz Dziekana/Prodziekana wydziału.

2. List zapraszający z uczelni partnerskiej

3. Individual Teaching Programme lub Individual Training Programme

Dokument ustalony w porozumieniu z uczelnią partnerską przedstawiający realizowany program podczas pobytu w kraju Państw-Darczyńców.

Wymagany podpis pracownika, koordynatora umowy oraz podpis koordynatora uczelni przyjmującej.

4. Wniosek na Wyjazd za Granicę   https://wnioski.dwz.agh.edu.pl

Wymagany podpis kandydata, koordynatora umowy, Dziekana/ Prodziekana wydziału oraz pieczątka wydziału.

5. Ankieta Ewaluacyjna EX-ANTE

  

FORMALNOŚCI PO POWROCIE/ WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zaświadczenie potwierdzające czas pobytu i zrealizowany program wystawione przez uczelnię partnerską.

2. Ankieta Ewaluacyjna EX-POST

3. Rozliczenie kosztów wyjazdu tak, jak w przypadku służbowego wyjazdu zagranicznego.

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do DWZ w terminie do 14 dni od wygaśnięcia umowy w celu dokonania rozliczenia finansowego środków otrzymanych na wyjazd.

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Operatora Programu:

www.fss.org.pl/mobility