01.06.2020

Zasady funkcjonowania DWZ Zespołu Obsługi Zagranicznych Wyjazdów Pracowników od 1.06.2020


W związku z wejściem w życie ZARZĄDZENIA Nr 32/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku zostają wprowadzone następujące zasady funkcjonowania Działu Współpracy z Zagranicą w zakresie wyjazdów pracowników:

1. DWZ Zespół Obsługi Zagranicznych Wyjazdów Pracowników ogranicza kontakt osobisty interesantów do niezbędnego minimum. Zaleca się załatwianie spraw w sposób zdalny (telefonicznie, mailowo). Dokumenty prosimy kierować przez dziennik podawczy znajdujący się w portierni pawilonu C1.

2. W okresie objętym zarządzeniem obowiązuje zakaz wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów na obszarze kraju i poza granice Polski, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził właściwy prorektor  lub kanclerz w sprawach dotyczących utrzymania Uczelni.

3. W celu uniknięcia wielokrotnego obiegu dokumentów wprowadzamy procedurę wstępnej elektronicznej weryfikacji dokumentów przed złożeniem ich w DWZ.

Skany kompletnych wniosków lub rozliczeń wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres wyjazdyzagraniczne@agh.edu.pl

UWAGA! Wraz z wnioskiem należy przesłać skan pisma potwierdzającego zgodę prorektora na wyjazd zagraniczny

W tytule maila należy zawrzeć informację dotyczącą rodzaju dokumentu (Wniosek/Rozliczenie) oraz Wydział, tak aby dokument został bezpośrednio odebrany przez pracownika DWZ zajmującego się odpowiednim Wydziałem.

a) po akceptacji mailowej przez pracownika DWZ wnioski na wyjazd za granicę należy złożyć :

- w punkcie składania i odbioru dokumentów na portierni pawilonu C-1, skrytka DWZ, Wnioski o wyjazd finansowane ze środków wydziałowych lub dydaktycznych  umieszczone w papierowej kopercie z danymi adresata oraz dopiskiem: DWZ pok. 109 b, w miarę możliwości opatrzonej pieczątką Wydziału.

- w punkcie składania i odbioru dokumentów na portierni pawilonu C-1, skrytka COP (wyjazdy finansowane z projektów, umów badawczych, grantów dziekańskich i itp.)

- w punkcie składania i odbioru dokumentów na portierni pawilonu C-1, skrytka CTT (wyjazdy finansowane z umów z przemysłem)

b) po akceptacji mailowej przez pracownika DWZ rozliczenia wyjazdów należy składać na portierni pawilonu C-1, skrytka DWZ umieszczone w papierowej kopercie z dopiskiem: DWZ pok. 109 b, w miarę możliwości opatrzone pieczątką Wydziału.

Przypominamy, że wszelka korespondencja zawierającą dane wrażliwe musi  być odpowiednio zabezpieczona.

4. Mając na uwadze ograniczenia bezpośredniego kontaktowania się członków wspólnoty Uczelni prosimy o zgłaszanie pozostałych spraw za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów:

5. W sytuacji zaistnienia konieczności osobistej wizyty w DWZ prosimy o  umawianie wizyt telefonicznie. W pokoju może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz w maseczce ochronnej, po uprzednim odkażeniu rąk płynem znajdującym się przy wejściu do pokoju.

6. Odbiór kart ubezpieczeniowych: skan do pobrania na stronie DWZ, zakładka" Informacje dotyczące ubezpieczenia"

7. Biuro Biletów Lotniczych Fundacji dla AGH - aktualny kontakt:

Obecnie kontakt z BBL Fundacji dla AGH tel. +48 734 44 68 63 lub e-mail: bbl*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl W przypadku sytuacji awaryjnych podczas podróży do dyspozycji jest całodobowy numer telefonu +48 604 340 069  pracownika Fundacji dla AGH.