16.04.2020

Rekrutacja Erasmus+ 2020/2021


Wobec powszechnie znanej sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19 kwalifikacja na studia w roku akad. 2020/21 w uczelniach partnerskich Programu Erasmus+ planowana w tradycyjnym systemie, zostanie przeprowadzona w terminie od 20.04.2020 do 20.05.2020, w systemie online, według poniżej przedstawionych kroków. Zaznajomienie się z poniżej podanymi krokami nie zwalnia zainteresowanego wyjazdem na studia studenta z powinności zapoznania się z szeregiem innym informacji związanych z Programem Erasmus+ zawartych na stronie www.erasmusplus.agh.edu.pl/. 

Kwalifikacja online - studia krok po kroku 

Przygotuj się do rekrutacji  

Rekrutacja studentów na wyjazdy na studia (w semestrze zimowym i letnim roku ak. 2020/21) w ramach Programu Erasmus+ odbędzie się w systemie online ze skierowaniem drogą mailową odpowiednio wypełnionej ankiety rekrutacyjnej bezpośrednio do koordynatora umowy wybranej przez studenta uczelni partnerskiej

UWAGA!  

 • Rekrutacja studentów na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ odbywa się zawsze na wydziale macierzystym studenta. Gwarantuje to zgodność profilu wybranej uczelni partnerskiej z profilem nauczania i kierunkami na macierzystym Wydziale studenta. 

 • Student może ubiegać się o wyjazd na studia na podstawie umowy zawartej przez Wydział inny niż macierzysty, pod warunkiem uzyskania zgody Koordynatora Umowy z innego Wydziału oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału macierzystego odpowiedzialnego za realizację programu nauczania studenta przewidzianego w uczelni partnerskiej i zapisanego w dokumencie Learning Agreement

 • Koordynator Umowy z innego Wydziału po potwierdzeniu zgody na udostępnienie miejsca w uczelni partnerskiej studentowi z innego Wydziału przyjmuje od studenta ankietę rekrutacyjną, a w wyniku pozytywnej kwalifikacji dokonuje nominacji studenta w uczelni partnerskiej, pomaga studentowi ustalić właściwy dla jego Wydziału/kierunku program nauczania w uczelni partnerskiej a ankietę rekrutacyjną odsyła drogą mailową do Koordynatora Wydziałowego dla Wydziału macierzystego studenta. Student z innego Wydziału musi uwzględnić, że może zostać zakwalifikowany z umowy innego niż macierzysty Wydział tylko wówczas gdy będą wolne miejsca w uczelni partnerskiej, gdyż priorytet w wyjeździe na studia do tej uczelni mają studenci z macierzystego Wydziału.  

Podstawowe kroki 

Wybór uczelni partnerskiej – wybór uczelni partnerskiej może być dokonany tylko z grupy uczelni zawartych w aktualnym wykazie umów międzyinstytucjonalnych, przedstawionych na  

Wykazie umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ 2014-2021, na stronie  

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2020/ 

czym się kierować przy wyborze uczelni partnerskiej – trudno wskazać konkretne kryterium. Może ono wynikać z zainteresowań naukowych studenta i dobrej opinii usłyszanej od kolegi/koleżanki, którzy już odbyli tam studia. Może wynikać z położenia w kraju interesującym studenta lub innych względów. Wskazane jest, aby student we własnym zakresie pogłębił wiedzę o wybranej uczelni partnerskiej z wykazu zawartego w tabeli poprzez jej stronę internetową, którą łatwo odszuka. Należy pamiętać o języku wymiany - nie wszystkie uczelnie i nie wszystkie zajęcia na uczelniach partnerskich odbywają sie w języku angielskim. Podstawowym kryterium wyboru uczelni partnerskiej powinien być wybór takiej uczelni partnerskiej, której Koordynatorem Umowy będzie pracownik naukowy z macierzystego Wydziału studenta dokonującego tego wyboru. O afiliacji danego Koordynatora Umowy na danym Wydziale AGH  informują dwie ostatnie kolumny tabeli wykazu umów. Jednocześnie podane tam nazwisko Koordynatora Umowy pozwoli poprzez odczytanie z wykazu pracowników AGH, https://skos.agh.edu.pl/ ustalić adres mailowy Koordynatora, pod który należy skierować wypełnioną ankietę.  

Jak aplikować?  

Niezbędny dokument do przekazania drogą mailową do Koordynatora Umowy  

W uproszczonym do maksimum online systemie kwalifikacji/rekrutacji na studia w Programie Erasmus+ na rok ak. 2020/21 podstawowym dokumentem rekrutacyjnym, który student powinien przekazać drogą mailową do Koordynatora Umowy wybranej przez siebie uczelni partnerskiej jest jedynie ankieta rekrutacyjna studenta, dostępna na stronie: 

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/dwz/system/Ankieta_rekrutacyjna_wyjazd_na_STUDIA_Erasmus_2019.pdf 

 

Ankieta informacyjna kandydata powinna zawierać: 

podstawowe dane osobowe studenta, średnią ważoną ocen z egzaminów i zaliczeń za cały okres studiów – znaną studentowi na podstawie już wypełniania podobnych dokumentów lub uzyskaną poprzez mailowo skierowaną prośbę do dziekanatu swojego macierzystego wydziału, niezbędne informacje na temat znajomości języka obcego, podane w formie oświadczenia studenta, bez konieczności ich potwierdzenia na obecnym etapie. Trzeba je będzie uzupełnić zaświadczeniem po pozytywnej kwalifikacji na późniejszym etapie. Taki wpis do ankiety jest jednocześnie potwierdzeniem prawdy przez studenta

 • nazwisko Koordynatora Umowy odczytane z wykazu umów międzyinstytucjonalnych, wraz z zaznaczeniem w ankiecie gdy jest to Koordynator spoza macierzystego Wydziału, 
 • Kraj, uczelnia partnerska wraz z jej kodem, wg tabeli umów międzyinstytucjonalnych, 
 • planowany okres studiów, wraz z wyraźnym zaznaczeniem w jakim semestrze planowane są studia, zimowym czy letnim, pozostałe informacje. 

W ankiecie rekrutacyjnej wskazany jest podpis kandydata. Natomiast na obecnym etapie nie jest wymagany podpis/akceptacja Koordynatora Wydziałowego ani Dziekana/Prodziekana Wydziału. 

Tak wypełnioną ankietę informacyjną/rekrutacyjną student przesyła mailowo na adres Koordynatora danej Umowy wskazanego w wykazie umów międzyinstytucjonalnych. 

Uwaga: 

Koordynator AGH ds. Programu Erasmus+, bezpośrednio odpowiedzialny za proces kwalifikacji na studia w roku ak. 2020/21, nie może na obecnym etapie rozwoju epidemii COVID-19 zagwarantować, że wyniku pozytywnej kwalifikacji studenta wyjazd do danej uczelni partnerskiej będzie realny. Niektóre uczelnie partnerskie, szczególnie w krajach najbardziej dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, mogą np. nie realizować w semestrze zimowym 2020/21 żadnych studiów w Programie Erasmus+, co jest bardzo pesymistycznym scenariuszem, jednak możliwym. Mogą być jeszcze inne powody, trudne dzisiaj do przewidzenia, które staną na drodze do realizacji wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+.  

Uczelnia nasza dołoży jednak wszelkich starań, aby w przypadku braku możliwości wyjazdu do danej uczelni partnerskiej oferować zastępczo inne uczelnie lub gwarantować wyjazd w późniejszym terminie. Bądźmy jednak optymistami. Proszę składać swoje aplikacje według wyżej zaproponowanego, znacznie uproszczonego schematu kwalifikacji online.

  
 

Prosimy zapoznać się także z pozostałymi informacjami 

Decyzję Dziekana o przyznaniu stypendium socjalnego.  

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w celu zakwalifikowania się do finansowania z programu POWER,  muszą złożyć do Koordynatora Umowy, decyzję Dziekana o przyznanym stypendium socjalnym w momencie rekrutacji na Wydziale. Proszę o taką decyzję wystąpić do Dziekanatu drogą mailową i skan dołączyć do ankiety informacyjnej. 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

Studenci niepełnosprawni w celu zakwalifikowania się do finansowania z programu POWER,  muszą złożyć drogą mailową do Koordynatora Umowy wraz z wnioskiem aplikacyjnym skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

 
Przygotuj dokumenty dla Działu Współpracy z Zagranicą (DWZ)  

Komplet dokumentów, które student powinien po pozytywnym przejściu  złożyć w DWZ (C-1, pok. 109), aby podpisać umowę AGH-student.  

UWAGA! Studenci proszeni są o wcześniejszy kontakt z DWZ w celu umówienia terminu podpisania umowy AGH-student (przyjmowanie stron w godz.9.00 –14.00), tel.: +48 12 617 51 00, +48 12 617 33 02 e-mail: erasmus*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl, dwz*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl.  

1. Learning Agreement - porozumienie o programie zajęć.  

Learning Agreement (LA) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej, określająca nie tylko przedmioty ale także oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Learning Agreement zawiera wykaz przedmiotów, jakie student jest zobowiązany zaliczyć w uczelni partnerskiej, aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów. Zgodnie z regulaminem studiów w Programie Erasmus+ LA powinien zawierać wykaz przedmiotów o równowartości 30 ECTS za semestr. W przypadku wyjazdu studenta na II stopniu w semestrze dyplomowym student może poprzez podanie do Koordynatora AGH ubiegać się o przyznanie zniżki punktów ECTS. 
 
Do Działu Współpracy z Zagranicą student powinien złożyć dokument LA zatwierdzony podpisem Dziekana/Prodziekana macierzystego Wydziału oraz zatwierdzony przez uczelnię partnerską w celu podpisania ostatecznego dokumentu, jakim jest umowa AGH-student.  

W dokumencie muszą znajdować się dokładne daty studiów (dzień, miesiąc, rok) w celu późniejszego naliczenia stypendium. W przypadku braku dokładnych dat w LA należy dostarczyć dodatkowy list z uczelni partnerskiej potwierdzający dokładny okres planowanych  studiów.  

Do podpisania umowy AGH-student dopuszczalny jest skan dokumentu LA przed wyjazdem.  

Można dokonywać zmiany wybranych przedmiotów w trakcie mobilności w dokumencie  Changes of original LA. Zmiany należy ustalać i potwierdzić z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Wydziałowym.  

Liczbę przedmiotów, pkt. ECTS, zasady przepisywania ocen, etc., należy konsultować z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Wydziałowym.  

Podczas stypendium zgodnie z zasadami Erasmus+ wymagane jest uzyskanie 30 pkt ECTS/semestr lub 60 pkt ECTS/rok.  

 
2. Wniosek na wyjazd za granicę 
Dokument należy pobrać ze strony internetowej: wnioski.dwz.agh.edu.pl po uprzednim założeniu konta przez studenta.  

Po uzyskaniu statusu w przygotowaniu prosimy o wydrukowanie dokumentu.  

W dokumencie wymagany jest podpis studenta, Koordynatora Wydziałowego/Umowy oraz Dziekana/Prodziekana. Tak przygotowany dokument należy dostarczyć do DWZ  

3. Ubezpieczenie  

Ubezpieczenie student organizuje samodzielnie i jest zobowiązany dostarczyć do DWZ w momencie podpisywania umowy AGH-student: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas pobytu i podróży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).  

W momencie podpisywania umowy AGH-student student otrzymuje z DWZ zaświadczenie do NFZ w celu otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). DWZ może wystawić ten dokument tylko na podstawie podpisanego trójstronnie Learning Agreement (z dokładnymi datami studiów).  

4. Dane bankowe:  

Stypendium wypłacane jest na imienne konto stypendysty . Student powinien posiadać własne konto bankowe, akceptowane są konta wszystkich banków polskich oraz zagranicznych. Stypendia nie będą wypłacane na konta osób z rodziny  lub znajomych.  

 • finansowanie Erasmus+( numer konta walutowego w EUR w standardzie  IBAN, SWIFT code banku).  
 • finansowanie  POWER (numer konta walutowego w PLN w standardzie IBAN, SWIFT code banku).  

Podpisz umowę  AGH - student w Dziale Współpracy z Zagranicą  

W zależności od terminu wyjazdu studenta na studia, student zobowiązany jest podpisać umowę AGH–student w DWZ (C-1, pok. 109) w terminach:  

 • od sierpnia do 30 września w przypadku wyjazdu na semestr zimowy,  
 • od 16 listopada do 15 grudnia w przypadku wyjazdu na semestr letni.   

Z kim się kontaktować: 

mgr inż. Agnieszka Osińska 

Erasmus+ wymiana studentów następujących wydziałów (studia): 

 • Wydział Energetyki i Paliw 
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
 • Wydział Metali Nieżelaznych 
 • Wydział Odlewnictwa 

Oraz finansowanie PO WER   praktyki i studia wszystkie wydziały 

osinska@agh.edu.pl 
tel. +48 12 617 33 02 
C-1 pok. 109 

lic. Anna McKnight 

Erasmus+ wymiana studentów następujących wydziałów (studia): 

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
 • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
 • Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu 

Erasmus+ wymiana studentów następujących wydziałów (praktyki): 

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
 • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
 • Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu 
 • Wydział Energetyki i Paliw 
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
 • Wydział Odlewnictwa 

mcknight@agh.edu.pl 
tel. +48 12 617 51 00 
C-1 pok. 109 

mgr Monika Stępniowska 

Erasmus+ wymiana studentów następujących wydziałów (studia): 

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
 • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
 • Wydział Matematyki Stosowanej 
 • Wydział Zarządzania 
 • Wydział Humanistyczny 

Erasmus+ wymiana studentów następujących wydziałów (praktyki): 

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
 • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
 • Wydział Matematyki Stosowanej 
 • Wydział Zarządzania 
 • Wydział Humanistyczny 
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 
 • Wydział Metali Nieżelaznych 

mstep*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl 
tel. +48 12 617 51 00 
C-1 pok. 109 

 

W przypadku praktyk prosimy o potwierdzenie dat planowanych praktyk do 15 grudnia. 

UWAGA!  

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z Programu.  

Zgłoś swój przyjazd do uczelni partnerskiej  

Na stronie internetowej uczelni student powinien sprawdzić terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji on-line.  

1.   Nominację czyli oficjalne powiadomienie uczelni zagranicznej o kwalifikacji studenta na wyjazd, wysyła Koordynator Umowy (w zależności od ustaleń wewnętrznych na Wydziale).  

2.   Aplikację  każdy student musi wysłać do uczelni partnerskiej samodzielnie za pomocą  

formularza aplikacyjnego( Application form) wymaganego przez dana uczelnie partnerską. Najczęściej jest to formularz rejestracyjny online lecz może być również w formie papierowej.   

W aplikacji często mogą być wymagane następujące dane AGH:  

Jeśli masz pytania to napisz do nas podając wydział macierzysty: erasmus@agh.edu.pl