12.01.2021

Karta Erasmusa ECHE


W dniu 22 grudnia 2020 r. na mocy decyzji Komisji Europejskiej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie po raz kolejny uzyskała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) w ramach tzw. uproszczonej procedury w konkursie wniosku ECHE 2020.

ECHE określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+ w perspektywie finansowej 2021-2027.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu:

1)      Mobilności edukacyjnej – Akcja 1

2)      Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (projekty współpracy) – Akcja 2

3)      Wsparcia dla rozwoju polityk i współpracy – Akcja 3

Nowe elementy w programie to m.in. podjęcie działań zapewniających wykorzystanie
i promocję cyfrowych narzędzi do zarządzania mobilnością, szersze wykorzystanie mobilności mieszanej, promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach związanych z programem oraz wykorzystywanie do promocji uczestnictwa w programie byłych
uczestników, studentów i pracowników (lokalni ambasadorzy).

W ramach ECHE Uczelnia zobowiązuje się m.in. do zapewnienia pełnego i równego dostępu dla wszystkich uczestników, w tym pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, posiadania procedury przyznawania punktów ECTS , wdrażania zapisów Europejskiej Karty Studenta (European Student Card Initiative), promowania mobilnej aplikacji Erasmus+ wśród studentów, wdrażania i promowania praktyk przyjaznych środowisku w ramach programu Erasmus+, promowania postaw obywatelskich wśród uczestników programu, pełnego respektowania zasad niedyskryminacji, pełnego zaliczenia wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów, na które student uczęszczał podczas okresu studiów za granicą czy niepobierania od studentów przyjeżdżających jakichkolwiek opłat za naukę, opłat rejestracyjnych, opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów lub bibliotek.

W ramach ECHE Uczelnia zobowiązuje się również do uznania działań dydaktycznych
i szkoleniowych podjętych przez pracowników podczas okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem.