12.11.2020

Aktualne zalecenia i dokumenty dotyczące ograniczeń podróży zagranicznych w czasie pandemii COVID-19


Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną dynamicznym narastaniem liczby zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Źródło : strona msz.gov.pl

I. Informacje ze strony gov.pl i GIS - informacje ogólne:

Aktualne zasady i ograniczenia podróżowania: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.strazgraniczna.pl/

Szczegółowe informacje nt. sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie MSZ w zakładce Informacje dla podróżujących.

Zasady dotyczące wjazdu Polaków do krajów ościennych:

Czechy  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy

Niemcy https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

Słowacja  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowacja


a. RUCH LOTNICZY

Ograniczenie dotyczy lotów międzynarodowych.

Od 11 listopada 2020 r. obowiązuje zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:

1) Bośni i Hercegowiny; 2) Czarnogóry; 3) Gruzji; 4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego; 5) Republiki Argentyńskiej; 6) Republiki Armenii; 7) Republiki Kostaryki; 8) Republiki Libańskiej; 9) Republiki Macedonii Północnej; 10) Stanów Zjednoczonych Ameryki z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

Ważne !  Zakaz nie obowiązuje lotów wyczarterowanych przed 11 listopada 2020 r. 

Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

Obowiązuje: do 24 listopada 2020 r.

Zarówno w przypadku lotów międzynarodowych jak i krajowych jest obowiązek:

  • zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu,
  • dezynfekcji statku powietrznego:

- raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

- po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

- przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

  • przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową, żeby udać się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

 

b. MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

Obecnie funkcjonuje międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

Ograniczenie dotyczy podróży pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE.

 

c. GRANICE POLSKI – przekraczania granic Polski przez cudzoziemców ewentualni goście zagraniczni AGH

W Polsce obowiązuje ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że można podróżować i przekraczać granice wewnętrzne UE. Podróżni mają prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie muszą odbywać kwarantanny. Planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.

 Ograniczenie dotyczy przekraczania zewnętrznej granicy UE przez cudzoziemców.

 Na stronie Straży Granicznej można sprawdzić, kto może wjechać do Polski  https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

 

d. KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:

·         przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,

·         miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem.

 * Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z  9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

 Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 Na stronie Straży Granicznej można sprawdzić, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej z UE. https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

Na czym polega?

Obowiązujące zasady dotyczą:

  • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
  • izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni).

Izolacja:

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Kwarantanna:

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną, jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.  

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny.

Przez ten czas:

  • nie można opuszczać domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został ogłoszony od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.)

II. Komisja Europejska

15 czerwca br. KE uruchomiła stronę Re-open EU:

https://reopen.europa.eu/en

na której mogą Państwo sprawdzić możliwość podróżowania do krajów EU
w okresie pandemii. Zachęcamy do korzystania.

III. Informacje Straży Granicznej, granica.gov.pl

Na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DLA CUDZOZIEMCÓW - COVID-19 / Koronawirus:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi

IV. Ubezpieczenie z AGH

Komunikat Kanclerza Nr 8 / Komunikat DWZ z dnia 09.03.2020 r.

Zgodnie z OWU, Compensa pokrywa koszty pierwszej wizyty lekarskiej związanej z każdym zachorowaniem, do którego doszło w czasie podróży zagranicznej. Dotyczy to również podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 potocznie zwanym „koronawirusem”. W przypadku potwierdzenia podejrzeń lekarz będzie postępował zgodnie z zaleceniami służb medycznych danego kraju. W przypadkach sytuacji nadzwyczajnych,  jak epidemia, Compensa nie ma wpływu na działania służb publicznych a organizacja jakichkolwiek działań jest ograniczona do minimum.

Zgodnie z Par. 13 ust 2 pkt. 5 Compensa nie pokrywa kosztów leczenia związanych z koronawirusem, jeżeli przed podróżą zostało ogłoszone ostrzeżenie o epidemii. Wyjątek stanowi pierwsza wizyta lekarska.

Obowiązujące dokumenty/przepisy:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000193101.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 19 października2020r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 19 października 2020 roku

https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/covid/ZARZADZENIE_Nr_732020_Rektora_AGH_z_dnia_19_pazdziernika_2020_r._w_sprawie_stanu_dzialalnosci_Uczelni_od_19_pazdziernika_2020_roku.pdf

Komunikat Kanclerza Nr 8/2020 Dotyczy: wyłączenia z ubezpieczenia zachorowań wywołanych koronawirusemSARS-CoV-2 w związku z wyjazdami służbowymi poza granicę kraju.

Opracowanie: Dział Współpracy z Zagranicą AGH, 27.10.2020 r.