01.07.2020

Aktualne zalecenia i dokumenty dotyczące ograniczeń podróży zagranicznych w czasie pandemii COVID-19


„W związku z faktem, że na obecnym etapie rozwoju epidemii koronawirusa żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ryzyka zakażenia się nim, a w niektórych regionach świata sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne.”

Źródło : strona msz.gov.pl

I. Informacje ze strony gov.pl i GIS - informacje ogólne:

Aktualne zasady i ograniczenia podróżowania: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.strazgraniczna.pl/


a. RUCH LOTNICZY

Ograniczenie dotyczy: lotów międzynarodowych.

Zakazu lotów nie stosuje się do samolotów startujących z lotnisk położonych na terenie:

 • państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Szwajcarii lub państwa członkowskiego UE (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii).

Obowiązuje od: 30 czerwca 2020

Krajowy ruch lotniczy został wznowiony od 1 czerwca  2020.

Od 1 lipca będziesz mógł również skorzystać z połączeń  międzynarodowych lotu. Wykaz połączeń dostępny na stronie https://www.lot.com/pl/pl/wznowienie-polaczen-lotniczych

Od 1 lipca pasażerowie samolotów będą mogli zająć wszystkie miejsca siedzące.


b. MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

Przywrócony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

Ograniczenie dotyczy: podróży pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE. Obowiązuje do: odwołania.

c. GRANICE POLSKI – przekraczania granic Polski przez cudzoziemców ewentualni goście zagraniczni AGH

Od 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie muszą odbywać kwarantanny.

Ograniczenie dotyczy:  przekraczania zewnętrznej granicy UE przez cudzoziemców.

Na czym polega? Granice naszego kraju, które są równocześnie granicami zewnętrznymi UE, pozostają zamknięte. Mogą je przekraczać tylko i wyłącznie, np.:

 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby mające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie Polski lub zezwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej  -  po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej - może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski, do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 • uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci - w celu przejazdu przez terytorium naszego kraju, do miejsca zamieszkania lub pobytu
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci - w celu przejazdu przez terytorium RP, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Ważne! Transport cargo działa normalnie.

Obowiązuje do: odwołania

 d. KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z  9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z  19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na czym polega?

Obowiązkowa kwarantanna będzie trwała do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie dłużej niż 14 dni. Do tej pory było to zawsze 14 dni.

Obowiązuje: od 20 czerwca 2020 r.


Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został ogłoszony od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.)

II. Komisja Europejska

Komisja Europejska rekomendowała, zniesienie kontroli granic wewnętrznych w UE od 15 czerwca 2020 roku. Polska zgodzie z tymi zaleceniami i w nocy z 12 na 13 czerwca 2020 Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

Od 1 lipca 2020 Unia Europejska rekomenduje możliwość podróżowania do państw Unii z czternastu krajów świata.

III. Informacje Straży Granicznej, granica.gov.pl

Od północy z 12/13 czerwca br. zakończone zostały kontrole graniczne na całym odcinku granicy wewnętrznej. Zniesienie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny.

Zniesienie kontroli na granicy wewnętrznej oznacza, że po polskiej stronie nie są prowadzone kontrole graniczne, a osoby wjeżdżające do Polski nie muszą odbywać obowiązkowej kwarantanny. Granicę można przekraczać swobodnie w dowolnym miejscu, zarówno na kierunku do, jak i z Polski, ale planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą wciąż obowiązują obostrzenia.

Obostrzenia wciąż obowiązują na granicy zewnętrznej UE. Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie.

Z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są między innymi:

 • uczniowie i studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci kształcący się w RP
  i naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w RP, lub w przypadku obywateli RP pobierający naukę lub prowadzący badania w innych krajach.

IV. Ubezpieczenie z AGH

Komunikat Kanclerza Nr 8 / Komunikat DWZ z dnia 09.03.2020 r.

Zgodnie z OWU, Compensa pokrywa koszty pierwszej wizyty lekarskiej związanej z każdym zachorowaniem, do którego doszło w czasie podróży zagranicznej. Dotyczy to również podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 potocznie zwanym „koronawirusem”. W przypadku potwierdzenia podejrzeń lekarz będzie postępował zgodnie z zaleceniami służb medycznych danego kraju. W przypadkach sytuacji nadzwyczajnych,  jak epidemia, Compensa nie ma wpływu na działania służb publicznych a organizacja jakichkolwiek działań jest ograniczona do minimum.

Zgodnie z Par. 13 ust 2 pkt. 5 Compensa nie pokrywa kosztów leczenia związanych z koronawirusem, jeżeli przed podróżą zostało ogłoszone ostrzeżenie o epidemii. Wyjątek stanowi pierwsza wizyta lekarska.

Obowiązujące dokumenty/przepisy:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000103101.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1050

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000102901.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 32/2020Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku

Komunikat Kanclerza Nr 8/2020 Dotyczy: wyłączenia z ubezpieczenia zachorowań wywołanych koronawirusemSARS-CoV-2 w związku z wyjazdami służbowymi poza granicę kraju.

Opracowanie: Dział Współpracy z Zagranicą AGH, 01.07.2020 r.